Způsob přijímání nových čekatelů a členů

 

Způsob přijímání nových čekatelů

Přijímání nových čekatelů vždy 2x ročně, a to v březnu a v září.

Je potřeba splnit následující:

  1. věk psa úplného kynologického začátečníka minimálně 10 měsíců
  2. splněnou zkoušku ZOP nebo ZZO nebo přezkoušení výcvikářem na této úrovni
  3. základy práce na stopě – min. 150m, 1 lom
  4. čekatelský poplatek 2.000 Kč

 

Způsob přijímání nových členů

Na základě shrnutých zkušeností z uplynulých let a jednotlivých regionálních brigád se prezidium SZBK usneslo sjednotit přijímání nových členů do brigád ve všech regionech.

Důsledně plnit při přijímání nového člena čekatelské období, v němž uchazeč o členství v SZBK prokáže především sám sobě, ale i členské základně ZBK regionu, v níž se o toto členství uchází, že bude v budoucnu platným a kvalitním členem SZBK.

Období vymezené pro přijímání nových členů je stanoveno na prosinec-leden, tedy období výročních členských schůzí, které by měly být jedinými subjekty přijímajícími nové členy do svých řad. Přijímání nových členů v ZBK se tedy koná jedenkrát v roce.

Období čekatelství by mělo být minimálně šestiměsíční, avšak především dostatečně průkazné počtem regionálních akcí a účastí adepta na nich. Pokud z nějakých důvodů (zdravotní apod.) není účast adepta natolik četná, aby jeho členství mohli členové výboru členské základně doporučit, prodlužuje se čekatelství do další výroční členské schůze.

Pokud ani v prodlouženém čekatelském období není činnost adepta v souladu s představami členů výboru či členské základny je čekatelství ukončeno a adept není přijat. Rovněž může být čekatelství ukončeno kdykoli ve svém průběhu pro hrubé porušování kteréhokoli normativu SZBK, a to i s okamžitou platností.

V období čekatelství nemá adept právo nosit uniformu SZBK, symboliku svazu, ZBK regionu ani mezinárodní organizace IRO. Rovněž nemá právo hlasovací.

Adept má však právo zúčastňovat se v neomezené míře výcviku i všech akcí ZBK, v níž se uchází o členství. Rovněž má právo účastnit se akcí SZBK, jejichž propozice mu to dovolují.

Ve znění dalších normativů SZBK nemůže adept skládat zkoušky z výkonu s výjimkou vstupních zkoušek ZZZ a RH V.

Čekatel členství v období svého čekatelství (1 rok, eventuálně při malé účasti na akcích 2 roky) platí dvojnásobný poplatek než řádní členové ZBK. Roční čekatelský poplatek se platí v nezkrácené míře i při zahájení čekatelství v pozdějších měsících roku (tedy i za neúplný kalendářní rok).

Adept obdrží v rámci svého poplatku zdarma oba platné zkušební řády (SZBK, IRO).

Do seznamu členů ZBK pro účely statistiky se do doby svého přijetí čekatelé neuvádějí a ani za ně není prováděn případný finanční odvod.

Přijímání adeptů do členské základny se provádí na výroční členské schůzi slavnostním způsobem. Od okamžiku přijetí získává zbývající práva člena SZBK. Je oprávněn nosit uniformu svazu a symboliku regionální ZBK, SZBK i IRO. Pokud má během čekatelského období složeny vstupní zkoušky, je oprávněn pokračovat ve vyšších stupních. Rovněž získává právo hlasovat, volit a být volen do těch orgánů svazu, které nevyžadují vyšší kynologicky odbornou kvalifikaci.

Dlouholetým a obzvláště zasloužilým členům může být na základě rozhodnutí výboru (SZBK nebo ZBK) uděleno čestné členství, které zachovává dotyčnému veškerá práva, avšak zbavuje jej po dobu platnosti uděleného čestného členství povinnosti platby ročního členského příspěvku.